Wartościowanie stanowisk pracy

Wartościowanie stanowisk pracy to odpowiedź na potrzebę budowy przemyślanej, sprawnej i motywującej struktury stanowisk, która występuje w każdej praktycznie organizacji. Wartościowanie pracy to proces obiektywnej oceny tych stanowisk w oparciu o istotne dla organizcji kryteria. Właściwie przeprowadzone wartościowanie jest także podstawą do budowy sprawnego systemu wynagrodzeń.

Rezultaty wartościowania to między innymi:

  • łatwość zatrudniania odpowiednich osób na właściwych stanowiskach,
  • sprawna struktura i hierarchia stanowisk,
  • możliwość jasnego nakreślenia ścieżki kariery pracowników,
  • zmotywowana i identyfikująca się z organizacją załoga,
  • właściwie skonstruowany system wynagrodzeń.

Wartościowanie, wprowadzając precyzję i obiektywizm w zakresie wymagań, obowiązków i perspektyw, zwiększa stopień identyfikacji pracowników z organizacją i ich poczucie zajmowania właściwego miejsca w strukturze organizacyjnej.

Proces wartościowania stanowisk przez K&K Consulting opiera się opracowanie indywidualnych kart stanowiskowych dla wszystkich zidentyfikowanych w organizacji stanowisk. Karty, oprócz funkcji informacyjnej i organizacyjnej, są także pisemnym źródłem danych o każdym stanowisku. Dzięki temu wyniki procesu wartościowania i cały jego przebieg są przejrzyste i mają charakter wysoce obiektywny.

K&K Consulting mając szerokie doświadczenie w doradztwie operacyjnym i organizacyjnym opracowało autorską metodę wartościowania stanowisk pracy, której cechami są indywidualne podejście do każdego ze stanowisk przy zastosowaniu uniwersalnych kryteriów uzgadnianych z zarządem organizacji. Nasze doświadczenia w wartościowaniu obejmują wiele stanowisk o różnym charakterze i znajdujących się w organizacjach o różnej wielkości. Każdy nowy projekt traktujemy jednak z nową pasją, a każdą organizację jako wyzwanie dla naszych doradców.