Doradztwo operacyjne

Doradztwo operacyjne

to optymalizacja bieżącej działalności firmy tak, aby maksymalnie poprawić jej sprawność działania. Doradztwo to przydaje się zarówno w kryzysie, jak i w czasach lepszych. Na doradztwo operacyjne z naszej strony składa się zawsze analiza funkcjonowania firmy w uzgodnionych z Klientem obszarach, zaprojektowanie nowych rozwiązań mających te obszary usprawnić i nadzór nad wdrożeniem naszych projektów.

Obszary, które najczęściej obejmuje nasza praca to:

  • struktura organizacyjna firmy,
  • procesy i procedury biznesowe,
  • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna,
  • zasoby ludzkie i rekrutacja,
  • systemy motywacyjne,
  • struktura kosztów i przychodów
  • umowy i rozliczenia z kontrahentami

Zgadzamy się, że nikt inny nie zna firmy tak dobrze, jak właściciel i jej pracownicy. Związanie z firmą może jednak być, i często bywa, obciążeniem, które nie pozwala na dokonanie koniecznych zmian. Tylko spojrzenie niezależnych i niepowiązanych z żadnym elementem firmy konsultantów daje gwarancję bezstronności i skupienia na celach, które Klient chce osiągnąć. A wspólnie z nami osiągnąć może bardzo wiele.

Zarządzanie procesami biznesowymi

Realizacja pozwoli zwiększyć efektywność działań w firmie dzięki graficznemu przedstawieniu procesów biznesowych realizowanych na co dzień. Usługi pozwolą na lepszą organizację pracy dzięki identyfikacji i optymalizacji możliwych do usprawnienia procesów biznesowych.
W ramach tej grupy usług oferujemy:
• Opracowanie map procesowych i procedur
• Optymalizacja zdefiniowanych procesów
• Stworzenie narzędzi do zarządzania operacyjnego

Systemy wynagrodzeń i oceny pracowniczej

Realizacja pozwoli zracjonalizować / zoptymalizować koszty zatrudnienia i premiowania w firmie. Koszty wynagrodzeń będą w bardziej efektywny sposób powiązane ze znaczeniem danego stanowiska w firmie oraz jego wpływem na przychody.
W ramach tej grupy usług oferujemy:
• Opisy stanowisk pracy
• Wartościowania stanowisk pracy
• Opracowanie konstrukcji i zasad premiowych / motywacyjnych
• Okresowa ocena pracownicza metodą 270 stopni

Transformacja cyfrowa firm

Usługi w tym zakresie przyczynią się do wzrostu sprawności działania firmy poprzez identyfikację procesów biznesowych, które mają możliwość optymalizacji cyfrowej. Opracowania / dokumenty powstałe w wyniku realizacji usługi stają się niezbędne do aplikowania o środki unijne.
W ramach tej grupy usług oferujemy:
• Analiza potrzeb rozwojowych
• Analiza procesów biznesowych / analiza przedwdrożeniowa
• Opis funkcjonalny – zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej

Doradztwo strategiczne

pomoc w wyznaczeniu kierunku rozwoju organizacji. Obejmuje wybór produktów, rynków docelowych i obszarów zainteresowania firmy, organizacji non-profit czy nawet jednostek samorządowych. Efekt naszej pracy może mieć postać sformalizowanej strategii, czyli dokumentu zawierającego diagnozę sytuacji i oparte na niej rekomendacje. Doradztwo strategiczne może mieć także charakter mniej formalny, ale zawsze oparte jest o dogłębną diagnozę sytuacji, badania rynku oraz uwarunkowań wewnętrznych i prowadzi do zaproponowania optymalnych rozwiązań.