Branże

Oferujemy szeroki zakres usług doradczych. Poniżej przedstawiamy usługi dla niektórych branż:

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) - to najliczniejsza grupa naszych klientów. W budżecie unijnym przewidziano dla nich duże środki na inwestycje i szkolenia i my  pomagamy skutecznie je pozyskać. Kompleksowo opracowujemy projekty dotacyjne i czuwamy nad realizacją projektów i ich rozliczaniem. Świadczymy też szeroki zakres innych usług doradczych, od doradztwa strategicznego i operacyjnego, do sporządzania ekspertyz i pozyskiwania kredytów.

Duże firmy i korporacje - choć mniej faworyzowane niż MŚP, duże firmy też mogą liczyć na dotacje, głównie w zakresie szkoleń, a także inwestycji dużych i zaawansowanych technologicznie. Dzięi dobrym kontaktom z uczelniamy wyższymi i centrami transferu technologii, oferujemy kompleksowe opracowywanie projektów inwetycji technologicznych i realizowanych na styku nauka-biznes. Szeroka kadra szkoleniowa pozwala nam także opracować i realizować szyte na miarę potrzeb Klienta kompleksowe projekty szkoleniowe dotowane ze środków unijnych. Polecamy też szeroki zakres naszych usług doradczych.

Firmy i instytucje szkoleniowe - współtworzymy projekty szkoleniowe i walczymy dla nich o dotacje unijne. Zajmujemy się całością procesów związanych z udziałem Funduszy Europejskich w projekcie szkoleniowym, od momentu wyboru źródłą dotacji, przez proces aplikowania o dofinansownaie, realizację szkoleń, aż po końcowe rozliczenie dotacji. Chętnie łączymy nasze "dotacyjne" know-how z pomysłami projektowymi firm szkoleniowych.

Branża nieruchomości - deweloperom i spółdzielniom mieszkaniowym, obecnym i potencjalnym właścicielom budynków oraz biurom nieruchomości oferujemy sporządzanie analiz finansowych planowanych inwestycji, a także eksertyz pomocnych w podejmowaniu decyzji dotyczących bieżącego wykorzystania posiadanych nieruchomości. Sporządzamy plany zarządzania nieruchomościami i biznes plany, kompleksowo zajmujemy się także pozyskiwaniem kredytów na realizację inwestycji budowlanych i deweloperskich.

Agencje rozwoju regionalnego i organizacje przedsiębiorców - świadczymy usługi indywidualnych konsultacji i szkoleń grupowych dla uczestników realizowanych przez Klienta projektów, np. w ramach POKL 6.2. Dysponujemy grupą kilkunastu konsultantów o szerokim polu zainteresowań i udokumentowanych doświadczeniu.

Organizacje pozarządowe - zapraszamy do współpracy przy tworzeniu i realizacji projektów szkoleniowych i doradczych. Mamy duże doświadczneie w pozyskiwaniu dotacji na projekty miękkie i chętnie połączymy je z pomysłami Twojej organizacji. Oferujemy także pomoc przy pozyskiwaniu dotacji unijnych na inne cele, a także grantów krajowych i zagranicznych.

Urzędy i agencje- sporządzamy ekspertyzy, badani i raporty na tematy gospodarcze. W spektrum naszych zainteresowań znajdują się analizy rynkowe, badanie warunków i skutków zastosowania nowych technologii, a także oddziaływania narzędzi legislacyjnych i administracyjnych na różnych szczeblach.

Uczelnie i ośrodki badawcze - oferujemy przygotowanie i realizację projektów szkoleniowych i doradczych. Współpracujemy także przy pozyskiwaniu dotacji na badania i rozwój oraz granty naukowe powiązane z wdrażaniem wypracowanych technologii.